CAPITOLUL IV. Obligațiile personalului de conducere din Cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean

  Art. 5. Conducerea direcţiilor, a serviciilor şi compartimentelor independente, constituite în structura funcţională a aparatului propriu, are obligaţia de a organiza şi coordona activitatea salariaţilor din subordine, de a întări ordinea şi disciplina. În acest sens directorii, șefii de servicii şi coordonatorii de compartimente au urmatoarele obligaţii:

  a) Stabilirea atribuţiilor şi răspunderilor pentru fiecare salariat din cadrul direcţiei, serviciului sau compartimentului, in raport cu pregătirea profesională, experienţa dobândită şi rezultatele obţinute în activitatea profesională.

  b) Sprijinirea propunerilor şi iniţiativelor motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii publice, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

  c) Intocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi păstrarea acestora în condiţii de siguranţă.

  d) Crearea cadrului necesar pentru cunoaşterea de către toţi salariaţii a legislaţiei în vigoare, cu deosebire a celei care vizează direct activităţile specifice instituţiei.

  e) Asigurarea păstrării secretului de serviciu la primirea, întocmirea, multiplicarea, difuzarea şi păstrarea documentelor clasificate.

  f) Urmărirea respectării circuitului normal al informaţiilor şi perfecţionarii sistemului informaţional al instituţiei.

  g) Asigurarea instruirii personalului pentru respectarea pe toată durata programului de muncă a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, a normelor de protecţia muncii (la locurile de muncă unde acestea se impun) şi a normelor igienico-sanitare.

  h) Exercitarea îndrumării, coordonării şi controlului permanent al activităţii personalului din cadrul direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor independente, în scopul realizării integrale şi la termenele stabilite a sarcinilor ce le revin conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, a legislaţiei în vigoare, a hotărârilor Consiliul Judeţean şi a dispoziţiilor emise de conducerea acestuia, precum şi din programele de activitate elaborate şi aprobate de preşedintele Consiliului Judeţean.

  i) Elaborarea propunerilor privind stimularea suplimentară a salariaţilor care aduc un aport deosebit la bunul mers al activităţii pe care o desfaşoară.

  j) Sancţionarea potrivit prevederilor legale a persoanelor care, cu vinovăţie, încalcă obligaţiile de serviciu care le revin sau normele de comportare în instituţie.

  k) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine.

  l) Să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii.

  proiect deseuri
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS