CAPITOLUL VI. Obligațiile salariaților

  A. Obligaţii generale

   

  Art.8. Salariaţii Consiliului Judeţean, funcţionarii publici sau cu contract individual de muncă, indiferent de locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare, au urmatoarele obligaţii:

  a) Să îndeplinească cu fidelitate, conştiinciozitate şi la termenele prevăzute îndatoririle de serviciu stabilite prin fişa postului şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii Consiliului Judeţean Maramureş, persoanelor fizice sau juridice, ori prestigiului corpului funcţionarilor publici.

  b) Să nu desfăşoare în incinta instituţiei activităţi cu caracter politic, în sprijinul partidelor politice, organizaţiilor sau asociaţiilor de acest fel.

  c) Funcţionarii publici au obligaţia să prezinte conducătorului autorităţii, în condiţiile legii, declaraţia de avere şi de interese la numirea într-o funcţie publică sau la încetarea raportului de serviciu şi să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii.

  d) Să respecte legislaţia în vigoare, hotărârile Consiliului Judeţean şi dispoziţiile conducerii acestuia şi să ducă la îndeplinire sarcinile primite din partea conducerii.

  e) Să-şi perfecţioneze continuu nivelul de pregătire profesională, atât prin studiul individual, cât şi prin cursurile organizate de catre Consiliul Judeţean, în colaborare cu Institutul Naţional de Administraţie sau cu alte instituţii abilitate potrivit legii.

  f) Să păstreze secretul de serviciu în activităţile de primire, întocmire, multiplicare, difuzare şi păstrare a documentelor clasificate.

  g) Să respecte programul de muncă stabilit în instituţie, urmărind folosirea cu eficienţă maximă a timpului de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

  h) Să se prezinte la serviciu într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să manifeste un comportament civilizat şi demn în relaţiile cu colegii şi ceilalţi salariaţi din instituţie; să manifeste solicitudine şi respect în relaţiile cu persoanele din afara instituţiei.

  i) Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice; persoanele aflate în această situaţie vor fi obligate să părăsească instituţia, urmând a se lua măsuri de sancţionare a lor şi reţinerea drepturilor salariale pentru ziua respectivă.

  j) Să se înscrie în condicile de prezenţă constituite ori de câte ori intervin deplasări în interesul serviciului în localitate sau în alte localităţi; pentru interese personale, ieşirea din institutie se va face numai cu aprobarea conducerii direcţiei, serviciului sau compartimentului, după caz.

  k) Să-şi însuşească şi să respecte normele legale de prevenire şi stingere a incendiilor, normele de protecţia muncii şi cele igienico-sanitare.

  l) Să păstreze în condiţii corespunzătoare toate bunurile mobile şi imobile din dotarea instituţiei şi să folosească în mod judicios rechizitele.

  m) Conform prevederilor Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului judeţean, să pună la dispoziţia consilierilor judeţeni documentele sau informaţiile necesare şi solicitate de aceştia în scopul îndeplinirii mandatului lor.

  n) Să anunţe imediat pierderea legitimaţiei de serviciu persoanelor însărcinate cu realizarea atribuţiilor privind activitatea de resurse umane, pentru luarea măsurilor ce se impun.

  o) Să asigure corecta utilizare a bunurilor din dotare: aparatură de calcul, tehnică de birotică, mobilier, etc.

  p) Să deconecteze la sfârsitul programului de lucru aparatura electrică, electronică sau alte aparate electrocasnice din dotare.

  q) Pentru păstrarea în siguranţă a documentelor, acestea vor fi închise in fişete la sfârsitul programului de lucru.

   

  B. Obligații ce revin funcționarilor publici prevăzute de normele de conduită profesională

   

  Art.9. Funcţionarii publici, în conformitate cu normele de conduită, au urmatoarele obligaţii:

  a) De a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor in practică, în scopul realizării compeţentelor Consiliului Judeţean Maramureş.

  b) In exercitarea funcţiei publice, de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

  c) Prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

  d) Să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.

  e) De a apăra în mod loial prestigiul autorităţii în care îşi desfăşoara activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

  f) De a nu dezvălui informaţii care nu au caracter public;  la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice vor remite documente care conţin asemenea informaţii numai cu acordul preşedintelui. Această obligaţie nu reprezintă o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

  g) În indeplinirea atribuţiilor de serviciu, de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice in care îşi desfăşoara activitatea.

  h) În activitatea lor, de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. în exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

  i) În relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii publice în care îşi desfasoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, să aibă un comportament bazat pe respect, buna-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

  j) De a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii în care işi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:

  - întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

  - dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;

  - formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

  k) Să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice prin:

  - promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;

  - eliminarea oricărei forme de discriminare bazată pe aspecte privind naţionalitatea, etnia,religia, sexul, vârsta, opțiunile politice, apartenența sau activitatea sindicală, situaţia sau responsabilitatea familială, handicapul sau originea socială.

  l) Să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii pe care o reprezintă în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţamânt, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional.

  m) În deplasările externe, să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol, fiindu-le interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.

  n) În procesul de luare a deciziilor, să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

  o) Să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

  p) Să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deținute.

  q) Să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

  proiect deseuri
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS