CAPITOLUL VII. Interdicții aplicabile funcționarilor publici

  Art.10. Funcţionarilor publici le este interzis:

  1. Să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii în servicul căreia îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
  2. Să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;
  3. Să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
  4. Să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
  5. Să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
  6. În exercitarea funcţiei publice: să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
  •       să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
  •     să furrnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau    juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
  •         să afişeze, în cadrul autorităţii, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

        g) În considerarea funcţiei publice deţinute, să permită utilizarea numelui său, a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

        h) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

         i) Să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de de natura politicăsau de afaceri, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

         j) Să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

         k) Folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute.

         l) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

        m) Să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri.

        n) Să impună altor funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

        o) Să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii pentru realizarea de activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice.

        p) Furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevazute de lege.

         r) Funcţionarilor publici le este interzis să achiziţioneze un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrative-teritoriale, supus vânzării în următoarele cazuri:

  - când a luat cunoştinţă în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor ce urmează a fi vândute;

  - când a participat , în virtutatea atribuţiunilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;

  - când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care nu au avut acces persoanele interesate de cumpărarea bunului. 

  proiect deseuri
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS