CAPITOLUL X. Organizarea timpului de muncă

  Art. 30. Organizarea timpului de muncă se stabileşte în raport cu specificul activităţii.

   

  Art. 31. Durata săptămânii de muncă este de 5 zile lucrătoare, iar a zilei de lucru, la locurile de muncă obişnuite, este de 8 ore.

   

  Art.32.

  (1) Programul de lucru pentru angajaţii Consiliului Judeţean se desfăşoară, de luni până joi,  între orele 8,00 și 16,30 iar vinerea - între orele 8,00 și 14,00;

  (2)Personalul din activitatea de relaţii cu publicul îşi desfăşoară activitatea în zilele de luni până vineri, între orele 9.00 și 19.00, iar sâmbăta între orele 9.00 și 14.00, pe baza graficului stabilit, cu respectarea timpului săptămânal de lucru de 40 de ore şi asigurarea zilelor libere corespunzătoare.

  (3) Pentru persoanele care prestează lucrări de curăţenie şi lucrări de întreţinere şi reparaţii în sediul Consiliului Judeţean programul de munca este:

                - lucrători pentru curăţenie: 6.00-10 şi 16.00-20.00

                - lucrătorii pentru întreţinere şi reparaţii, potrivit art. 32 (1).

   

  Art.33.

  (1) Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, funcţionarii publici de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de bază, în conformitate cu prevederile legale in vigoare. Numărul orelor prestate peste programul normal de lucru nu poate depăşi 360 într-un an. Salariaţii cu contract individual de muncă, la solicitarea angajatorului, pot efectua muncă suplimentară cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe saptămână, inclusiv orele suplimentare. Munca suplimentară se compensează prin ore libere acordate în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora, iar salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. În cazul în care compensarea prin ore libere nu este posibilă în cele 30 de zile prevăzute de lege, în luna următoare munca suplimentară va fi plătită prin adaugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia, ce nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

  (2) Plata orelor suplimentare se face lunar, conform legislaţiei în vigoare, pe baza pontajelor distinct întocmite, semnate de directorul executiv şi aprobate de persoana din conducerea instituţiei care coordoneaza direcţia, serviciul sau compartimentul respectiv.

  (3) Salariaţii aflaţi în delegare în interesul serviciului beneficiază, în condiţiile legii, de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi de diurnă pentru fiecare zi în care intervalul de timp dintre ora plecării şi ora sosirii este mai mare de 12 ore. Salariaţii ce se deplasează în interesul serviciului înafara ţării beneficiază, pentru întreaga perioadă de la ieşirea din ţară până la intrarea în țară, de drepturile de deplasare stabilite de lege.

   

  Art.34. Evidenţa zilnică a prezenţei la lucru a salariaţilor se realizează de catre Compartimentul Resurse Umane, prin condici de prezenţă pe fiecare direcţie de specialitate, serviciu sau compartiment independent. Semnarea condicilor de prezenţă de către salariaţi se face personal la începerea şi terminarea programului de lucru.

   

  Art.35. Durata zilnică a prezenţei la lucru a salariaţilor, conform condicilor de prezenţă, se centralizează de către fiecare direcţie, serviciu sau compartiment independent, pe baza foilor colective de prezenţă întocmite şi semnate de director, şef de serviciu sau coordonator de compartiment.

   

  Art.36. Compartimentull Resurse Umane are obligaţia să facă cel puţin o dată pe lună prezenţa inopinată a salariaţilor din cadrul aparatului propriu şi să informeze conducerea instituţiei în legătură cu cele constatate.

   

  Art.37. Programarea concediilor de odihnă se propune de către conducerea fiecărei direcţii, serviciu sau compartiment distinct,  după consultarea salariaţilor, ţinând seama de necesitatea asigurării continuităţii în executarea sarcinilor specifice şi se aprobă de către conducerea instituţiei.

   

  Art.38. Evidenţa concediilor de odihnă, de boală, a învoirilor şi a concediilor fără plată şi de studii se ţine de către Compartimentul Resurse Umane.

   

  Art.39. Pentru interese personale, bine justificate, salariaţii pot solicita, conform reglementărilor legale, concedii fără plată, prin cerere scrisă care se aprobă de către preşedinte, cu avizul prealabil al directorului executiv, al sefului serviciului ori coordonatorul compartimentului independent, în măsura în care activitatea compartimentului din care face parte solicitantul nu este afectată prin lipsa acestuia de la locul de muncă.

  proiect deseuri
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS