CAPITOLUL XIV. Sancţiuni disciplinare

  Art.50.

  (1) Incălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor prevăzute în prezentul regulament, inclusiv a normelor de comportare stabilite, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare, indiferent de funcţia deţinută de salariaţii care au săvârsit-o. Sancţiunile care se aplică salariaţilor în cazuri de abateri disciplinare sunt cele stipulate de legislaţia în vigoare privind raporturile de muncă (Legea 53/2003 - Codul Muncii și Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici) si anume:

  (2) Pentru funcţionarii publici, sancţiunile disciplinare sunt:

              a) mustrare scrisă;

              b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

              c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

              d) trecerea pe o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la 1 an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;

              e) destituirea din funcţia publică.

   

  Art. 51. Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public; audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii.

   

  Art.52.

  (1) Prima sancţiune - mustrarea scrisă - se poate aplica direct de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la propunerea conducătorului compartimentului în care funcţionează cel în cauză.
  (2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 50 pct. 2, literele b) - e) se aplică de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea comisiei de disciplină constituită în cadrul instituţiei în conformitate cu legea, în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii abaterilor, acestea urmând a se radia de drept, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege.

   

  Art.53.

  (1) Pentru salariaţii cu contract individual de muncă sancţiunile prevăzute de Codul Muncii sunt:
              a) avertismentul scris;

              b) suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
              c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzator funcţiei în care s-a dispus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

              d) reducerea cu 5-10% a salariului de bază pe o durată de 1-3 luni;
              e) reducerea cu 5-10% a salariului de bază şi/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni.

              f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

  (2) Nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la litera a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile, prin comunicare în scris cu precizarea obiectului, datei, orei si locului intrevederii.
  3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

  (4) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare în scris, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârsirii faptei.

   

  Art.54. Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

   

  Art.55. Răspunderea contravenţională sau civilă a funcţionarului public se angajează în conformitate cu prevederile art. 71 si 72 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, iar repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice se dispune în conformitate cu prevederile art. 73 din legea amintită.

   

  Art.56. Pentru salariaţii cu contract individual de muncă, răspunderea patrimonială este reglementată de Codul Muncii, prin prevederile art. 269-275.

   

  proiect deseuri
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS