CAPITOLUL XVI. Dispoziţii finale

  Art.64. Prezentul Regulament de ordine interioară a fost elaborat pe baza prevederilor Legii nr. 53/2004 - Codul Muncii, ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor public , ale Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici şi ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

   

  Art.65. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici şi personalului contractual, în condiţiile legii.


  Art.66. Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului regulament şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

   

  Art.67. În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

   

  Art.68. Funcţionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

   

  Art.69. Modificările sau completările prezentului regulament se vor face ţinând seama de actele normative în vigoare la data modificării (completării), prin grija Compartimentului Resurse Umane.


  Art.70. Regulamentul de ordine interioară se va transmite conducerii direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor distincte, care îl vor aduce la cunoştinţa angajaţilor sub semnătură.

   

  Prezentul Regulament de ordine interioară a fost adoptat prin Hotărârea nr. 88 din data de 20.09 2005 a Consiliului Judeţean Maramureş.

  proiect deseuri
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS